29/05/2012

תגיות:
,,,,

 חוק משנת 2008 מחייב את המדינה להקצות מדי שנה סכום של 4.5 מיליון ₪ למטרה זו, אולם מתברר שבשנים שעברו מאז חקיקת החוק לא הוקצו מלוא הסכומים הנדרשים, ואלו שהוקצו לא הוקצו בהתאם להליכים הנדרשים, וחלקם אף לא למטרה הקבועה בחוק.

 

כך, למשל, הוקצו כספים להקמה ולשיפוץ של מכלאות רשותיות ושל מרפאות עירוניות. מדובר בפעולות שהן מחויבות לפי חוקים אחרים, ושאין בינן לבין צמצום ההתרבות של בעלי-חיים משוטטים ולו כלום. יתר על כן: מקומות אלו משמשים באופן שוטף להמתת בעלי-חיים, בניגוד להוראה מפורשת של החוק משנת 2008, שקובע שהכספים לא ישמשו להמתת בעלי-חיים.

 

עוד התברר לעמותה, כי החוק משנת 2008 לא הביא לשינוי בהקצאת הכספים הממשלתית לעיקור ולסירוס של כלבים וחתולים. זו נותרה בעינה בשנים שלפני חקיקת החוק ובשנים שאחריה. במקום שהחוק יביא להרחבת התקצוב, הוא לא מומש, או שהכספים הוזרמו למטרות אחרות.

 

התרבות היתר של בעלי-חיים משוטטים פוגעת באיכות חייהם, ודנה רבים מהם לחיים אכזריים וקצרים. לעתים קרובות הם הופכים להיות קרבן של בני-אדם שרואים בהם מטרד. כשמדובר בכלבים, הם נאספים למכלאות עירוניות, ורובם מוצאים בהן את מותם. ההתרבות של בעלי-חיים משוטטים מובילה ל"סתימה" של מכלאות רשותיות ופרטיות כאחת. לצד סבלם של בעלי-החיים מדובר גם בנטל כלכלי כבד על המשק.

 

לאור זאת יזמו חברי-הכנסת גלעד ארדן ורונית תירוש הצעת חוק שמחייבת את הממשלה להקצות מדי שנה 4.5 מיליון ₪ לצמצום ההתרבות של בעלי-חיים משוטטים, ובלבד שהכסף לא ישמש להמתת בעלי-חיים. 4.5 מיליון ₪ הוא הסכום המרבי שניתן להקצות בהתאם להצעת חוק פרטית. ההצעה התקבלה כחוק בשנת 2008, והכספים אמורים להיות מוקצים מדי שנה בשנה מאז שנת 2009.

 

במלאת שלוש שנים לחוק פנתה עמותת תנו לחיות לחיות בשנת 2011 למשרד החקלאות בבקשה לפי חוק חופש המידע. העמותה ביקשה פירוט לגבי הכספים שהוקצו לנושא לפני חקיקת החוק ולגבי הכספים שהוקצו בהתאם להוראות החוק משנת 2008. מהתשובה שקיבלה העמותה התברר שמטרת החוק סוכלה הלכה למעשה. הכספים לא הוקצו במלואם, לא הוקצו לפי הנוהל הנדרש, והופנו למטרות אחרות. פניות העמותה להקצות את הכספים כעת, וכדין, לא נענו, ומכאן הגשת העתירה.

 

אתי אלטמן, דוברת העמותה: "על המדינה מוטלת אחריות לגורלן של החיות חסרות הבית שברחובות הערים. החוק משנת 2008 הוא רק מעט מזעיר ממה שנחוץ לעשות כדי לצמצם את הסבל והמצוקה שנגרמים לבעלי-חיים רבים שנדונים לחיי סבל. הדרישה שלנו היא להחזיר לבעלי-החיים את 13.5 מיליון השקלים שהובטחו להם, שגם הם מעט שבמעט".

 

מצורף נוסח העתירה.