אתר אינטרנט זה הינו אתר הרשמי של עמותת “תנו לחיות לחיות” (להלן: “תנו לחיות לחיות”).

אנו מודים לך על נכונותך לתרום. תרומתך תשמש לקידום מטרות תנו לחיות לחיות ותסייע בהגשמתן.

מתן תרומה מהווה מתן הסכמה לאמור בתנאים המפורטים כדלקמן:

 1. תנו לחיות לחיות מאפשרת באמצעות אתר זה לתרום כספים לטובת פעילותה, לפי שיקול דעתה.
 2. מסירת פרטים כוזבים עלולה להיחשב לעבירה פלילית ומנוגדת לכללי אתר זה.
 3. התורם מצהיר כי הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. אולם, במידה והתורם הוא קטין (מתחת לגיל 18) או פסול דין או אינו כשיר פעולות משפטיות מכל סיבה שהיא ואינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את תרומתו כאילו קיבלה את אישור האפוטרופוס.
 4. תורם רשאי לפנות אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני ([email protected]) בבקשה לביטול התרומה בתוך 14 ימי עסקים מיום שתרם. נבטל את החיוב בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה ותנו לחיות לחיות תחויב בעמלה בגין הפעולה, יחויב התורם בעמלה כאמור.
 5. הגבלת פרטיות: תנו לחיות לחיות מתחייבת לא להעביר את פרטי הלקוח ואת פרטי כרטיס האשראי לצד ג’.
 6. אספקת השירות: לאחר סיום ההרשמה והתרומה, תשלח לתורם הודעת אישור למייל על התרומה.
 7. התרומות לתנו לחיות לחיות מוכרות לצרכי מס על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
 8. תנו לחיות לחיות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה, התורם מאשר כי תנו לחיות לחיות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם לתורם ו/או מי מטעמו אם יעשה במידע שימוש לא מורשה.
 9. תנו לחיות לחיות רשאית לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.
 10. תנו לחיות לחיות שומרת את הזכות לדחות קבלת תרומות או לבטל המשך תרומות קיימות מכל גורם שהוא לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שתמצא לנכון.
 11. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל אביב בלבד.

התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחסים לשני המינים גם יחד. כל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.

אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנך מתבקש שלא לתרום באמצעות אתר אינטרנט זה.

מאה תודות לכולכן ולכולכם!