06/07/2022

תגיות:
,,

בית המשפט העליון קבעדגים הם ערכי טבע מוגניםגם אם יובאו לישראל במסגרת סחרזה אולי נשמע מובן מאליואבל לפני כמה חודשים נודע לקליניקה לצדק סביבתי ולהגנה על זכויות בעלי חיים על ערעור עקרוני בו התבקש בית המשפט לקבוע בדיוק ההיפךאדם שביקש לייבא לישראל דגי טריגון (סטינגרייממין ייחודי לנהר האמזונס להחזקתם למטרות נויהסתמך על פסיקה בודדת מלפני 20 שנהוטען שבעלי חיים מיובאים אינם "ערך טבע מוגן", ושרשות הטבע והגנים לא מוסמכת לפקח על סחר מסוג זה.

הקליניקה הגישה בשמנו בקשת הצטרפות להליך כ"ידידת בית המשפט”בה צידדה בהחלטת רשות הבע והגנים שלא לאשר את ייבוא הדגיםאולם הוסיפה שהדיון בנושא לא יוכל להיות שלם מבלי שיישקלו השלכותיו הישירות על בעלי החיים עצמםהן אלו הנסחריםוהן אלו שייפגעו בעקיפין בעקבות סחר זה במדינת מוצאם ובישראל.

על הבקשה עבדו במרץ הסטודנטיות  שירה כרמלי ואלה שטייןבהנחיית עו"ד אמנון קרןוצורפו לה שתי חוות דעת מומחים (בהתנדבות): הראשונה של ד"ר ג’ונתן בלקומבמומחה בינלאומי להתנהגות ולרווחת דגיםשתיארה את עולמם המורכב והעשיר של דגי הטריגון והסבל הנגרם להם בשביהוהשניה של ד"ר נגה שנימומחית לאקולוגיה פוליטית ולפשיעה סביבתיתשתיארה את מאפייני הסחר בהם והשלכותיו האקולוגיות והאתיותעל בסיס אלו נטען שהסחר בדגי הטריגון והחזקתם הפרטיתכמו היו קישוט חי ונושם לסלוןמנוגד לאיסור ההתעללות שבחוק צער בעלי חייםכן נטען שתכליתו ולשונו של חוק גנים לאומייםהאופי הבינלאומי של הסחר בחיות הבבר והמשבר האקלימיאקולוגי שכבר נותן אותותיו – מובילים למסקנה שיש להחיל על הדגים את ההגנות שבחוק זהבין אם הגיעו לארץ באופן טבעי ובין איתרע מזלם והובאו אליה במסגרת סחר.

לשמחתנובדיון שלשום השופטים פוגלמןגרוסקופף וכשרהצביעו מיד על הכשלים בטענות המערערוהוא חזר בו מהערעור טרם דיון בתשובת רט”ג ובבקשת ההצטרפותבו במקום ניתן פסקדין קצר שבו הובהר שבית המשפט מאמץ את העמדה לפיה חוק גנים לאומיים חל גם על ייבוא וסחר של ערכי טבע מוגנים (בעלי חייםצמחים ואף דוממים מסוימים– שאינם נכללים תחת החוק להגנת חיית הבר). בכך נסתם הגולל על טענות דומות המועלות זה שני עשורים מצד סוחרים ומחזיקים שלא כדין בחיות ברהתקדים הנוכחי קובע כעת שאין עוד מחלוקת בענייןערכי טבע מוגנים הם כאלה ללא תלות באופן הגעתם לישראל, ודגי הטריגון יכולים לנשום לרווחה.

תודה ענקית לסטודנטיות אלה ושירה שעבדו על הפרויקטוהוסיפובמהלך העבודה על תיק הטריגונים נחשפנו לתחום המרתק של הסחר הבלתי חוקי בחיות הברלמארג החקיקתי והאמנות שמסדירות את הנושאולשלכות הרוחב שלוזהו ביטוי מובהק לשימוש בכלי המשפטי כדי להגן על בעלי החיים עצמם ועל המערכות האקולוגיות בארץ ובעולםשמחנו על ההזדמנות לקחת חלק במאמץ המבורךועל פסק הדין המהווה צעד חשוב במאבק נגד הסחר בחיות הבר בכללובדגים אקזוטיים בפרטויסייע במניעת סבלם.