02/04/2015

תגיות:
,,,,

 
לכבוד, 
ד"ר מויאל אופירה, קניון שרונים,
ווטרינרית רשותית, הרקון 2, הוד השרון
עיריית הוד השרון א.ת נווה נאמן באמצעות e-mail
ד"ר נכבדה, א.ג.נ. 

הנדון: שימוש בגמלים בתור אטרקציה בקניון שרונים במהלך הפסח 5-9 אפריל 2015

בשם עמותת "תנו לחיות לחיות", עמותה רשומה העוסקת בהגנה על זכויות בעלי חיים (להלן: "העמותה", הריני לפנות אליך בעניין הנדון כדלקמן:

1. לעמותה הגיע מידע אשר הופץ בעמוד הפייסבוק של קניון שרונים לפי כל מי שרוכש ב- 99 ₪ מקבל סיבוב על גבי גמל.

2. ברצוני להסב את תשומת לבכם לתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא
לצרכים חקלאיים), התשס"ט-2009 (להלן: "התקנות") אשר מגדירות את התנאים בהם הקניון צריך לעמוד ואשר עליהן הפיקוח הווטרינרי נדרש לפקח.

3. סעיף 9 לתקנות קובע: 
(א) בעלו של מיתקן או מנהלו יודיע לרופא הווטרינר העירוני של הרשות המקומית שבתחומה נמצא המיתקן על המיתקן שבבעלותו או בניהולו; ההודעה תהיה לפי טופס 1 שבתוספת הראשונה, ויפורטו בה סוגי בעלי החיים שיוחזקו במיתקן ומקום החזקתם בו )בתקנות אלה – הודעה(; היה המיתקן פינת ליטוף תימסר ההודעה לרופא הווטרינר העירוני של הרשות המקומית שבתחומה מוחזקים בעלי החיים דרך קבע
(ב) בעלו של מיתקן או מנהלו יודיע לרופא הווטרינר העירוני של הרשות המקומית שבתחומה נמצא המיתקן על כל שינוי שחל בפרטי ההודעה בתוך עשרה ימים מיום השינוי. 
(ג) קיבל הרופא הווטרינר העירוני או מי מטעמו הודעה או הודעת שינוי, יאשר קבלתה בטופס במקום שיועד לכך. 
(ד) בעל מיתקן או מנהלו לא יפעיל מיתקן ולא יתיר לאחר להפעילו אלא אם כן בידיו אישור קבלת ההודעה כאמור בתקנת משנה (ג); ואם היה להודעה שינוי, אישור קבלת הודעה על השינוי

ויודגש שעל פי סעיף 1 לתקנות:
"אחראי על מיתקן" – בעל מיתקן, מנהל או עובד שמינה בעל מיתקן לאחראי על פעילות מיתקן; 
"אתר פעילות" – מקום שבעלי החיים בו משמשים לרכיבה או למשיכת כרכרה להובלת אנשים והפעילות בו נושאת אופי מסחרי;
"בעל מיתקן" – לרבות מחזיק;

4. לאור סעיף 3 למכתבי זה, קניון שרונים נדרש לעדכן את הוטרינר הרשותי ( ד"ר מויאל אופירה הנכבדה) ולקבל אישורה כאמור בכדי לבצע את אטרקציית הגמלים האמורה.

5. זאת ועוד, עליכם לדאוג לקיומם של התנאים עפ"י תקנה 10: 
אחראי על מיתקן לא יפעילו אלא אם כן:
(1) הוא בעל הידע הנדרש להחזקה של בעלי החיים מן הסוג שבמיתקן ולטיפול בהם
(2) העובדים במיתקן הודרכו לפעול לפי תקנות אלה, ומספרם מספיק לקיום הוראותיהן
(3) הוא נוכח במיתקן בכל עת שהמיתקן פתוח למבקרים.

6. נוסף על כך עליכם לפעול מראש ולהכין את המקום בהתאם להוראות תקנה 11, לרבות אך לא רק: שילוט בעברית ובערבית כנדרש בתקנה בנודע לאיסור נגיעה, איסור האכלה וכיוצא בזאת כדלקמן, כמובן בכפוף לפיקוח של הד"ר מויאל ו/או מי מטעמה בעת האירוע :

א. בעל מיתקן שהוא עסק, יציב במיתקן שלט שרשום בו כי אסורה האכלת בעל חיים או נגיעה בו או בכלובו בלא אישור האחראי על המיתקן או מדריך
ב. אחראי על מיתקן או מדריך לא יתיר מגע בבעל חיים או האכלתו אלא אם כן הוכח, להנחת דעתו, כי האדם שייגע בבעל החיים או יאכילו יודע מהי הדרך הנכונה לעשות זאת בלי לגרום לו כאב או סבל. 
ג. לא יגע מבקר בבעל חיים במיתקן ולא יאכילו אלא באישורו ובפיקוחו של מדריך.
ד. אחראי על מיתקן, ינקוט את כל האמצעים הדרושים באופן סביר, בנסיבות העניין, כדי למנוע פגיעה בבעלי החיים או הטרדתם בכל עת, לרבות כשהמיתקן סגור לקהל.
ה. אחראי על מיתקן ידאג לביקורת יומית של כל ההתקנים ובעלי החיים במיתקן, לאיתור תקלות וסימני מצוקה או מחלה. 
ו. אחראי על מיתקן לא ישאיר בעל חיים במיתקן בלא השגחת עובד לתקופה העולה על 26 שעות רצופות ובלבד שהתקיימו הוראות תקנות אלה.
ז. אחראי על מיתקן יציב במיתקן שלט במקום גלוי לעין בעת שהמיתקן סגור שרשום בו שם ומספר טלפון של אחראי שאליו ניתן לפנות בעת שהמיתקן סגור.

כמו כן הריני להסב את תשומת לבכם להוראות תקנה 24 הקובעת:

בפרק זה – "
אישור תקף – אישור של רופא וטרינר לפי טופס 4 שבתוספת הראשונה, שבעל חיים נבדק על ידו, ולא חלפו שלושים ימים מיום הבדיקה
בעל חיים – סוס, חמור, פרד, גמל או בעל חיים אחר המשמש להעבדה; "העבדה מסחרית" – העבדה במסגרת עיסוק מסחרי; "
שבב – גוף זיהוי אלקטרוני זעיר שנתקיימו בו דרישות כמפורט בתוספת השלישית.

בשילוב עם תקנה 25: 
(א) לא יעביד אדם בעל חיים כמפורט להלן
(1) חולה או חשוד כחולה; חובות מדריך מגע מנוחה מזון איסור החזקה ומגע הגדרות בעלי חיים אסורים בהעבדהקובץ התקנות 6807, י"א באלול התשס"ט, 1269 31.8.2009 
(2) נקבה המטופלת בצאצא שגילו פחות משלושים ימים
(3) גילו פחות משלוש שנים
(4) נקבה שצאצאה נלווה אליה, למעט לרכיבה שלא במסגרת מסחרית
(ב) לא יעביד אדם העבדה מסחרית בעל חיים שרופא וטרינר הגביל את פעילותו באישור תקף אלא בהתאם להגבלה כאמור. 
(ג) לא יעביד אדם העבדה מסחרית נקבה המצויה במחצית השניה של הריונה אלא אם כן אישר רופא וטרינר באישור תקף שהיא כשירה להפעלה ובמגבלות שרשם. )
(ד) לא יעביד אדם נקבה המטופלת בצאצא שגילו משלושים ימים ועד שישים ימים, לפרק זמן העולה על שעתיים רצופות ולכל היותר ארבע שעות ביממה; פרק זמן המנוחה שבין זמני ההפעלה לא יפחת משעה
(ה) לא יעביד אדם נקבה המטופלת בצאצא שגילו מעל שישים ימים ועד 120 ימים, ומעל 120 ימים כל עוד הוא יונק, לפרק זמן העולה על שעתיים רצופות ולכל היותר שש שעות ביממה; פרק זמן המנוחה שבין זמני ההפעלה לא יפחת משעה.

7. אשר על כן אבקשכם לדאוג מראש לקיומם של כל התנאים האמורים בסעיף 7 למכתבי זה.

8. כמו כן נדרשים אתם לעמוד בהוראות תקנות 28-35 .

9. להזכירכם – בהתאם להוראות התקנות חלה חברות על הנהלת הקניון , בעל הנכס, השוכרים, בעלי החנויות וכל מי שמחזיק בנכסים במקום.

10. ד"ר מויאל – אבקשך בכל לשון של בקשה לבחון את נושא הרישוי לאירוע וכן את עמידת המפעילים ובעלי המתקן בכל הסעיפים ותת הסעיפים האמורים במכתבי זה, וכמובן להורות על ביטולו אם הוראות התקנות אינן מתקיימות

בכבוד רב ובברכת חג שמח
שגיב לוי, עו"ד
היועץ המשפטי
תנו לחיות לחיות