14/02/2011

תגיות:
,,,

לכבוד
מזכירות קיבוץ יפעת
באמצעות פקס 04-6548952
שלוחה 7        10 בפברואר, 2011
                  
א.ג.נ.

הנדון: לכידת חתולים ברפת יפעת

1.    תנו לחיות לחיות הינה "ארגון למען בעלי חיים", כהגדרתו בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד – 1994 (להלן – "חוק צער בעלי חיים"), והיא מוסמכת לפעול להגנתם ולרווחתם של בעלי חיים בישראל, כאמור בחוק.
2.    לפי מידע שהגיע למרשתי, קיים חשד לפיו בכוונתכם ללכוד חתולים המצויים ברפת יפעת, ולהמיתם או להעבירם למקום אחר. ככל הידוע לנו, מדובר באוכלוסיית חתולים הקיימת במקום שנים ארוכות, ואף עשרות שנים.
3.    אבקש להתריע בפניכם, כי כוונה כאמור, ככל שהיא קיימת, היא על-פניה בלתי-חוקית. היא מנוגדת לפסיקתו של בית-המשפט העליון. הוצאתה לפועל עשויה לעלות כדי עבירה של התעללות בבעלי-חיים, בניגוד לסעיף 2(א) לחוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים), התשנ"ד-1994, עבירה שדינה עד שלוש שנות מאסר.
4.    לפי פסיקת בג"ץ (בג"ץ 4884/00 תנו לחיות לחיות נ' מנהל השירותים הווטרינריים (2004)), אין להמית חתולים שאינם מהווים סיכון של ממש לבריאות האדם. אמצעים לקידום אינטרסים אנושיים בעלי חשיבות משנית כנוחות או רווחה, צריכים להיות, ככלל, קיצוניים פחות מהמתה ולהימנע מהסבת סבל ניכר לחתולים. עוד נקבע, שבטרם נקיטת צעדים קיצוניים, יש למצות אמצעים שפגיעתם בחתולים פחותה.
5.    בעקבות פסק הדין הנ"ל גיבש משרד החקלאות "הנחיות ביניים לטיפול בחתולי-רחוב" (להלן – "נוהל הטיפול בחתולי רחוב"), במסגרתן נקבע נוהל של אבחון וטיפול בבעיות שנגרמות לכאורה בשל נוכחות חתולים. על-פניו, לכידת החתולים אצלכם, אינה עומדת בדרישות נוהל זה.
6.    גם אם לא מדובר בהמתת החתולים אלא בהעברתם למקום אחר, אין הדבר הופך את לכידתם לחוקית. חתולים הם בעלי-חיים טריטוריאליים. ישנן קביעות מפורשות של המטה הארצי ושל משרד החקלאות, לפיהן לכידת חתולים ללא בעלים והעתקתם ממקום מגורם הקבוע הנה עבירה על הוראות סעיף 2 לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994.
7.    ככל שהחתולים, המצויים ברפת כבר עשרות בשנים, מפריעים למאן דהו, הרי שניתן לשלוט בגודל האוכלוסייה שלהם באמצעות עיקור וסירוס. אם ישנו מקום שישנם טעמים של ממש למנוע כניסת בעלי-חיים אליו, הרי שיש לדאוג לסגירת פתחי הכניסה (הקפדה על סגירת דלתות, רישות חלונות וכדומה). לכידת החתולים לא תועיל בעניין זה, שכן אם מדובר במקום שיש לו כוח משיכה עבור חתולים או בעלי-חיים אחרים, תמיד יימצא בעל-החיים שיגיע וייכנס – כל עוד הכניסה אפשרית. אדרבא, הימצאותם של חתולים במקום, תוך שליטה במספרם וטיפוח בריאותם, שומרת על המקום מכניסת חתולים מבחוץ. החתולים הם גם חלק ממערכת אקולוגית מקומית, ונוכחותם עשויה לתרום לצמצום אוכלוסיה של בעלי-חיים שאתם עשויים שלא לרצות בנוכחותם, כגון נחשים, חולדות, עכברים ותיקנים.
8.    לסיכום: לכידת החתולים, המתתם או העברתם למקום אחר, מהווים לכאורה פגיעה אסורה, חסרת תכלית ראויה ובלתי-מידתית בבעלי-חיים ועשויים לעלות כדי עבירה פלילית.
9.    אודה לך על עדכוננו על ביטול הכוונה ללכוד את החתולים.
10.    ככל שלא תיעתר לבקשתנו, שמורה לעמותה האפשרות לפנות לערכאות משפטיות, וזאת על מנת למנוע את לכידת החתולים.

בכבוד רב,

יוסי וולפסון , עו"ד