22/10/2017

בסתיו 2017 חלפו כמעט חמש שנים מאז פרשת אדום-אדום. יותר משנתיים חלפו מפרשת דבאח. וכעת מגיע לידי הארגונים להגנת בעלי-חיים תיעוד מבית המטבחיים “בקרנה” בחיפה, בית המטבחיים השלישי בגודלו בישראל. ובתמונות חוזרות עבירות דומות לאלו שנחשפו בעבר בבתי המטבחיים “אדום אדום” ו”דבאח”, ומתגלה אותה תמונה של אכזריות ואלימות ללא גבול.

שחיטה היא בהכרח מעשה אכזרי. לקיחת חיים איננה נעשית במטה קסם. הדימום נמשך זמן עד אבדן ההכרה. הגוף תמיד נאבק על הנשימה האחרונה. אבל טוענים בפנינו שניתן להפחית את הסבל הזה. ישנם תקנות, סטנדרטים, נהלים, תורות עבודה – אז איך זה שבכל מקום שמצלמים בו הם לא מיושמים? כנראה יש משהו במעשה של הרג, שהוא בהכרח מסאב ומשחית. בואו נחשוב על זה בפעם הבאה שאנחנו בוחרים בין פלאפל להמבורגר.

התמונות שנחשפו בתחקיר מעוררות חלחלה. בין היתר ניתן לראות בהן:

בין היתר ניתן לראות בתמונות:

 • הכאה במוטות עץ: הפועלים מחזיקים מוטות עץ ארוכים ומכים באמצעותם את העגלים, את הפרות ואת הכבשים באופן שיטתי.

רק כדוגמאות למה שהוא שיטת הפעולה הקבועה:

באחד המקרים מתועד עגל שאינו יכול להתקדם משום שהמעבר לפניו סגור. פועל מכה אותו במוט יותר מארבעים פעמים. באחת הפעמים מוט העץ נשבר מעצמת המכה, והפועל ממשיך להטיח בעגל מכות חזקות באמצעות המוט השבור. בנוסף, הפועל מטיח שער מתכת בגופו של העגל ומעקם את זנבו.

במקרה אחר שני פועלים מתנפלים על עגל במכות במוטות העץ – תוקעים אותם בצדי גופו עשרות פעמים ומכים בצווארו ובראשו.

ההכאה במוט לא נחסכת גם מפרות כחושות, עור ועצמות ממש, שמקורן כנראה ברפתות חלב תעשייתיות.

 • הכאה במוטות ושימוש בזרנוקי מים בפריקת עגלים: השימוש במוטות העץ נעשה גם במהלך הפריקה של עגלים ממשאיות. נעשה בשלב זה גם שימוש בזרנוקי מים.
 • שימוש בשוקרים חשמליים נראה בחומר המתועד פעמיים – פעם במסגרת התקפה אלימה על אחד העגלים, הכוללת גם שימוש במוט עץ, ופעם בתוך תא העקידה עצמו.
 • גרירה אגרסיבית של כבשים: את הכבשים “מוליכים” באמצעות גרירתם מרגל אחת או שתיים, כשהכבש מנסה לדדות על רגליו האחרות כדי לעמוד בקצב. במקרים רבים גוררים את הכבש על הרצפה. פועלים תועדו מושכים כבשים, גוררים אותם ומרימים אותם מזנבותיהם, מפרוותם, מהאוזן ומהקרניים.
 • הטחת שער מתכת בגופם של פרות, עגלים וכבשים – לעתים בראשו של בעל החיים. מדובר בשער בעל תנועה אופקית, המשמש לחסימת המעבר בו נעים בעלי החיים.
 • דחיסת כבשים במכלאות באמצעות סגירת שערים על גופם.
 • פועלים תועדו דורכים על גבם של עגלים, ובמקרה אחד הפועל נעמד על גבו של עגל ובועט בו ברגליו. פועלים דורכים גם על הגב של כבשים, מכים בהם ובועטים בהם. באחד הצילומים פועל מטיח את ראשו של כבש בקיר.
 • בשני מקומות לפחות הרצפה היא חלקלקה – באחד המעברים החיצוניים, ובנקודה שלפני המסוע המביא את הכבשים לנקודת השחיטה. פרות וכבשים מחליקים על רצפת בית-המטבחיים בשתי נקודות אלו. באחד הקטעים שתועדו, הכבשים מחליקים בתוך הדם של כבשים שנשחטו לפניהם.
 • פריקת כבשים נעשית ללא רמפה, ופועלים דוחפים כבשים ממשאית כך שהם נופלים או קופצים למטה. הכבשים מגיעים לבית המטבחיים גם בכלי רכב לא-תקניים: באחד המקרים הפועלים פורקים חמש כבשים שהיו דחוסים בתא המטען של טנדר – כשהם מושכים אותם ברגליים, בפרווה ובקרניים.
 • הפועלים אינם משתמשים בשיטות מקובלות להנעת בעלי-חיים, תוך ניצול דפוס ההתנהגות הטבעי שלהם, שימוש ב”רשרשים” וכדומה.
 • תלייה בהכרה: לפי הנהלים, לאחר שחיטתו של בעל-חיים, ובטרם כל פעולה נוספת, יש לוודא, באמצעות בדיקת רפלקסים, שהוא איבד את הכרתו. בפועל, לא רק שלא נעשית בדיקת רפלקסים, אלא שהפועלים מתעללים בבעלי-חיים שמראים סימנים מובהקים של הכרה ותולים אותם מרגל אחת מהמסוע העילי, בעודם בהכרה. בין היתר, ניתן לראות עגלים שלאחר שנשחטו נעמדים על רגליהם, מנסים לברוח, ובעודם נאבקים הפועלים אוזקים את רגליהם בשרשרת ומניפים אותם באוויר. עוד תועדו פועלים מחטטים בפצע השחיטה; מכוונים זרנוקי מים עזים לעבר עגלים גוססים שמנסים להיעמד על רגליהם; דורכים על בעלי-חיים גוססים בעמדת הדימום ופועל בועט בפרה גוססת. לא פעם, ראשו של עגל נתקע בהתקן שמקבע את הראש בזמן השחיטה. משקל גופו של העגל, שכבר גלש החוצה מתוך מתקן השחיטה תלוי מהראש התקוע, ופועלים משתמשים בכוח כדי לנתק את הראש מההתקן.
 • שחיטת הכבשים נעשית בנקודה שהכבשים מובלים אליה באמצעות מסוע אלכסוני. הנחת הכבשים על המסוע נעשית באלימות רבה – גם כאן הפועלים אוחזים בכבשים בפרוותם, בקרניהם ובזנבם, גוררים אותם, מכים אותם, ובועטים בהם. במקרה אחד כבש נופל מהמסוע.
 • תועדה שחיטת כבשים על גבי המסוע עצמו, ולא בתא הייעודי. בעלי החיים שנשחטו מפרפרים ופוגעים זה בזה. לאחר שיסוף הצוואר, ראשו של הכבש נשמט לפנים, באופן שעשוי לסגור את הפצע ולהאריך את משך הגסיסה.
 • חליבת פרות. לפי מידע שהתקבל בתנו לחיות לחיות בעבר, לפי חוק חופש המידע, כבר ב-26.2.2015 קיבל בית המטבחיים הערה לפיה “אין מבצעים חליבה לפרות הממתינות לשחיטה למחרת. נצפו פרות מטפטפות חלב וסובלות כאבים.” נראה שעד היום לא שעה בית המטבחיים לאזהרה – זרם חלב חזק וממושך נראה יוצא מעטיניה הנפוחים של אחת הפרות לאחר שחיטתה.

כל המעשים האלו מהווים עבירות חמורות על סעיף 2(א) ועל סעיף 2א1 לחוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ”ד-1994, כמו גם על תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), תשכ”ד-1964 וחלקם גם עבירות על תקנות צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים) (הובלת בהמות), תשס”ו-2006. ביחס להפרות של התקנות, הופרה גם חובת הפיקוח המוטלת על נושאי משרה בתאגיד לפי סעיף 17ב(ב) לחוק צער בעלי חיים. כמו כן מפרים כל המעשים המתועדים את נוהל השירותים הווטרינרים ביחס לבתי מטבחיים.

לגבי חלק מהפעולות שתוארו נרשמו לבית המטבחיים “אי התאמות” עוד בביקורות שהתקיימו במקום בשנת 2015: כך לפחות ביחס לאי-בדיקת רפקלסים לאחר שחיטה; לאי-חליבת פרות; לאופן פריקת צאן; ובנוסף לכך לאי-הפעלת מצלמות כנדרש. הנתונים המלאים בדבר אי-ההתאמות שנמצאו במקום אינם בידינו.

זאת ועוד: בקיץ 2016 היה רכז תחום חיות במקשים בתנו לחיות לחיות עד (בידיעת שני הצדדים לשיחה) לשיחה של הממונה לפי חוק צער בעלי-חיים עם אחד המנהלים או הבעלים של המקום, בתום שולחן עגול בנוגע לתקנות לפי חוק צער בעלי חיים. מהשיחה עלה שקיימות במקום בעיות קשות של צער בעלי חיים, עד כדי שהיה איום לסגירת המקום.

ניתן לקבוע שהעבריינות במקום לא רק שהיא קשה ביותר, אכזרית, חמורה ושיטתית, ולא רק שהיא מקיפה את כל שלבי הטיפול בבעלי-החיים, אלא שהיא נמשכת כבר שנים ארוכות למרות התראות (אולי חלושות מדי) מצד השירותים הווטרינרים.

עם פרסום התחקיר פנתה העמותה לשירותים הווטרינרים בדרישה:

 • לסגור את בית המטבחיים
 • לבטל את ההסמכה של הווטרינרים המפקחים בבית המטבחיים
 • להורות על חקירה פלילית של הפרשה
 • להוציא לפועל את רישות בתי המטבחיים והמשחטות בישראל באמצעות מצלמות במעגל סגור
 • למנות צוות שיעבור שיטתית על הצילומים שנאספו במצלמות בכל בתי המטבחיים ולבצע אכיפה, לרבות הטלת קנסות מינהליים ופתיחת הליכים פליליים לפי הממצאים.

נמאס לכם מהפנטזיה של שחיטה הומאנית, ואתם רוצים טיפים להחלפת הבשר במזון טעים ובריא מהצומח? היכנסו לכאן

עתירה לבגץ בית מטבחיים חיפה לאתר