09/05/2016

החזקת כלבים בישראל

 

  נושא מקור משפטי סעיף פירוט
1. איסור התעללות חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד-1994 סעיף 2(א) אסור לענות, להתאכזר ולהתעלל בבעל חיים בכל דרך כלשהי.
2. איסור שיסוי צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד-1994 סעיף 2(ב) אסור לשסות בעל חיים אחד בבעל חיים אחר.דוגמה: כלב בכלב, כלב בחתול.
3. קרבות כלבים חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד-1994 סעיף 2(ג) אסור לארגן תחרות קרבות בין כלבים.
4. חיתוך/קעקוע/

צביעה

חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד-1994 סעיף 2(ד) אסור לבצע בכלב חיתוך ברקמה חיה,אסור לקעקע או לצבוע את הכלב.
5. העבדה חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד-1994 

 

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009

סעיף 2(ה) 

 

 

 

 

תקנה 28

 

 

 

תקנה 25

אסור להעביד כלב שאינו מסוגל לעבוד מפאת מצבו הגופני או מעבר ליכולתו. 

 

 

אסור להעביד כלב ללא זמן מנוחה לפי סוג ועוצמת המאמץ של הכלב.

אסור להעביד כלב במשך יותר מ-3 שעות רצופות.

אסור להעביד כלב חולה או חשוד כחולה, כלב שגילו פחות מ-3 שנים וכלבה נקבה המטפלת בצאצא.

6. איסור נטישה של בעל חיים חוק צער בעלי חיים סעיף 2א. (א) אסור לבעליו של הכלב ו/או למחזיק בו לנטוש אותו.
7. חובת בעלים או מחזיק לטפל בבעל החיים ולמנוע התעללות בו 

 

טיפול בבע"ח חולה או סובל

חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד-1994 

 

 

 

 

 

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009

סעיף 2א1.    (א)

 

 

 

 

 

 

 

 

תקנה 7

על בעליו של הכלב ו/או מחזיקו חובה לספק לו את צורכי מחייתו, לדאוג לבריאותו ולמנוע התעללות בו. 

 

 

 

 

 

במידה והכלב חולה או סובל, יש לספק לו טיפול הולם.

 

 

 

 

 

8. עונשין וייעוד קנסות חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד-1994 סעיף 17 (א)    (1)   אדם המענה, מתאכזר או מתעלל בכלב, דינו –  מאסר 3 שנים.(2)   אדם המענה, מתאכזר או מתעלל בכלב תוך גרימת סבל חמור בכוונה, דינו – מאסר 4 שנים.
9. תנאי החזקה של בעל חיים 

מחסה, אקלים, מזון ושתיה

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009 תקנה 3(א) אדם חייב להחזיק כלב בתנאים הבאים: (1)     במרחב מחיה מאוורר

(2)     אסור שיהיה חשוף לתנאי אקלים ותאורה שלא מתאימים לסוגו.

(3)     אם הכלב זקוק לחימום, לקירור, לחשיפה לאור שמש – יש לספק לו זאת.

(4)     כלי המים והאוכל של הכלב חייבים להיות נקיים ולא מלוכלכים בהפרשות גוף או פסולת.

(15) (ג).  מחזיקו של הכלב נדרש לספק לו  מזון ומי שתיה בכמות ובתדירות המתאימות לסוג הכלב, מינו, גילו ומצבו הבריאותי.

המזון צריך להיות טרי שאינו מקולקל, מורעל או עם עובש.

מי השתייה צריכים להיות נקיים וקרובים לכלב.

10. קשירת כלב תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009 תקנה 8 (א)    אסור לקשור כלב באופן שיגרום נזק לגופו ו/או לבריאותו.(ב)   אסור לקשור כלב בקולר חנק, אם הקולר לא מחובר לרצועה שמחזיק האדם.

(ג)    אסור לקשור כלב למקומו, מבלי שתהיה לו אפשרות לפעילות גופנית.

(ד)   אסור לקשר כלב למקומו הקבוע יותר

מ-5 שעות רצופות במידה וגודל השטח שבו נמצא הכלב קטן מ-16 מטרים ולא מסודר, החגורה של הכלב קצרה ממטר וחצי ולא מאפשרת לו להסתובב בשטח.

(ה)    במידה והכלב קשור צריכה להיות לו גישה חופשית למחסה נקי ומוגן משמש, רוח וגשם – ובו מקום מרבץ.

(ו)      במידה והכלב קשור צריכה להיות לו גישה חופשית למרחב מוצל בשטח של לפחות 3 מטרים רבועים.

 

11. החזקה במתחם 

מלונה +

שטח

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009 תקנה 16 לכלב במתחם צריכה להיות גישה חופשית למחסה נקי ומוגן משמש, מרוח ומגשם. 

חישוב גודל שטח המתחם של הכלב

(ז)     1.2 מ"ר – לכלב שמשקלו עד 10 ק"ג

(ח)    2 מ"ר – לכלב שמשקלו מעל 10 ק"ג ועד 20 ק"ג;

(ט)    3 מ"ר – לכלב שמשקלו מעל 20 ק"ג ועד 40 ק"ג

(י)      3.5 מ"ר – לכלב שמשקלו מעל 40 ק"ג

 

 

 

12. פעילות גופנית תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009 תקנה  16(10) חובה לאפשר לכל כלב פעילות גופנית לפחות פעמיים ביום למשך 30 דקות בכל פעם.לכל כלב במיתקן תתאפשר פעילות גופנית פעמיים ביום לפחות למשך 30 דקות בכל פעם.
13. חובת רישוי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002 סעיף 2(א) אסור להחזיק כלב שגילו 3 חודשים ומעלה ללא רישיון תקף להחזקת הכלב מהווטרינר העירוני. 

 

14. הגשת בקשה לרישיון תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ה-2005 תקנה 2(א) מי שחייב להגיש בקשה לרישיון להחזקת כלב לידי הווטרינר העירוני הוא:(1)        בעלים חדשים של כלב שגילו עולה על חודשיים וחצי;

(2)        בעליו של כלב שמוחזק ברישיון אם לא קיבל, עשרים ימים לפני פקיעת תוקף הרישיון, טופס רישיון חדש;

(3)        בעליו של כלב שנרשם ככלב מסוכן.

15. תנאים למתן רישיון תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ה-2005 תקנה 4 לגבי כלב שאינו מסוכן:(א)        גילו המינימלי של המבקש צריך להיות 16 שנים.

(ב)        המבקש לא הפר תנאים ברישיון שניתן לו לגבי אותו כלב או לגבי כלב אחר ואשר לדעת הרופא הווטרינר העירוני ההפרה מצדיקה אי-מתן רישיון;

 

לגבי כלב מסוכן:

(א)        גילו המינימלי של המבקש צריך להיות 18 שנים.

(ב)        המבקש לא הפר תנאים ברישיון שניתן לו לגבי אותו כלב או לגבי כלב אחר ואשר לדעת הרופא הווטרינר העירוני ההפרה מצדיקה אי-מתן רישיון.

16. סימון(שיבוב) חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002 סעיף 4(א) יש לסמן את הכלב באמצעות שבב אלקטרוני ע"י רופא ווטרינר.
17. הולכה ברצועה 

 

אורך הרצועה

 

טיב הרצועה

 

 

 

שילוט

חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002 

 

 

 

 

תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ה-2005

סעיף 11(א) 

 

 

 

 

 

תקנה 18

 

 

 

 

 

 

 

תקנה 19

אסור לאפשר לכלב לצאת מחצר הבית, אלא רק עם רצועה שבעליו מחזיק. 

 

אורך הרצועה שבה מוחזק כלב מחוץ לחצרים לא יעלה על 5 מטרים.

 

 

על אורך וטיב הרצועה לאפשר למי שמחזיק בכלב לשלוט בו, בכל רגע, ולמנוע מהכלב להשתחרר ממנה או לפגוע באחרים.

 

 

על בעלים של כלב שמוחזק בחצר, להציב בכל כניסה לחצר, במקום גלוי שלט שבו כתוב "זהירות כלב";

גודל כל אות בשלט לא יפחת מ-5 סנטימטרים.

18. אגרות תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ה-2005  תקנה 20 1.על בעלים של כלב שהונפק לו סימון ע"י הרשות המקומית לשלם לה אגרה בסך 372 ₪.2.על בעלים של כלב שהונפק לו רישיון ע"י הרשות המקומית לשלם לה אגרה בסך 372 ₪.

במידה והכלב מסורס או מעוקר האגרה הינה

53.5 ₪.

הערה: המחיר משתנה משנה לשנה.

 

כלבים מסוכנים

נושא מקור משפטי סעיף פירוט
1. הגדרה תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים),
תשס"ה-2004
תקנה  1 "כלב מסוכן" – כלב ששייך לגזע מסוכן וכלב שהוא הכלאה של גזע מסוכן וקיים דמיון בין דפוסי התנהגותו ותכונותיו הפיזיות לאלו של כלב השייך לגזע מסוכן. 

גזע מסוכן לפי הגדרתו בחוק הוא:

 1. אמריקן סטאפורדשייר בול טרייר (אמסטאף)
 2. בול טרייר
 3. דוגה ארגנטינאי
 4. טוסה יפני
 5. סטאפורדשי יר בול טרייר (סטאף אנגלי)
 6. פיט בול טרייר
 7. פילה ברזילאי
 8. רוטווילר

 

2. איסור ייבוא תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים),
תשס"ה-2004
תקנה  2 אסור לייבא כלב מסוכן לישראל.
3. תנאי רישיון לייבוא תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים),
תשס"ה-2004
תקנה 2א (ב) על מנת שבעליו של כלב מסוכן יקבל רישיון לייבא אותו עליו לעמוד בתנאים הבאים:(1)      גיל בעל הכלב עולה על 18 שנים

(2)      הכלב עבר עיקור או סירוס ויש לבעליו אישור חתום על כך בידי ווטרינר.

(3)     הכלב הוחזק על ידי בעליו 18 חודשים לפחות לפני מועד ייבואו.

4. תנאי החזקה תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים),
תשס"ה-2004
תקנה  3 רק אדם מעל גיל 18 יכול להחזיק כלב מסוכן. 

 

5. כלב מסוכן בחצרים תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים),
תשס"ה-2004
תקנה  4 על בעליו של כלב מסוכן או מחזיקו (1)     לגדר ולנעול את החצרים שבהם מוחזק הכלב באופן שימנע מהכלב אפשרות לצאת מהם.

(2)     להציב בכל כניסה לחצרים כאמור שלט שבו כתוב "זהירות כלב מסוכן"; גודל כל אות בשלט לא יפחת מ-5 x 5 סנטימטר.

(3)     לחסום את פיו של הכלב בזמם בכל עת שיש בסביבתו של הכלב אדם נוסף, שגילו מתחת ל-16 שנים.

6. כלב מסוכן ברשות הרבים תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים),
תשס"ה-2004
תקנה  5 אסור לבעליו של כלב מסוכן או מחזיקו להוציא את הכלב מהחצר, אלא אם כן:1.  מי שמוציא אותו הוא מעל גיל 18 ויכול לשלוט בו בכל רגע נתון.

2. לכלב יש רצועה שהוא לא יכול להשתחרר ממנה והאורך שלה עד 2 מטרים.

3. פיו של הכלב צריך להיות חסום בזמם.

7. חובת עיקור או סירוס תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים),
תשס"ה-2004
תקנה  6 בעלים של כלב מסוכן צריך לבצע ניתוח עיקור או סירוס של הכלב, במידה וגילו מעל 6 חודשים. 

 

 

 

8. מסירת כלב מסוכן תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים),
תשס"ה-2004
תקנה 7 אסור על בעלים של כלב מסוכן למכור ו/או למסור את הכלב לאדם אחר.
9. חובת ביטוח צד ג' חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002 סעיף 3(ג) ייכנס לתוקף רק לאחר התקנת תקנות מתאימות ע"י שר החקלאות.

 

פקודת הכלבת

נושא מקור משפטי סעיף פירוט
בידודם של בע"ח חשודים בכלבת פקודת הכלבת סעיף 4 (2)        בעלים של כלב שנשך אדם חייב תוך 24 שעות מהזמן שנודע לו על הנשיכה להודיע לווטרינר הממשלתי ולקחת אותו למאורת בידוד הקרובה ביותר.
אגרה על שהות במאורת בידוד תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד), תשי"ט-1959 תקנה 5 בעליו של כלב הנמסר למאורת בידוד ישלם לממונה על מאורת הבידוד או לפקח את האגרות הבאות:(1)     אם הכלב הובל למאורת הבידוד בידי פקח –

82 ₪.

(2)     לכל יום בבידוד – 36 ₪.

עונש פקודת הכלבת סעיף 12 מי שלא מקיים את הוראות הפקודה הזו צפוי לעונש מאסר עד 6 חודשים.
חובת רישוי וחיסון תקנות הכלבת (רישוי וחיסון), תשל"ד-1974 

תקנות הכלבת (חיסון), תשס"ה-2005

 

תקנה 1א 

 

תקנה 7(א)

 

תקנה 3(א)

אסור להחזיק בכלב אלא אם כן לבעליו יש רישיון מהרשות המקומית שקובע שהכלב חוסן נגד כלבת לתקופת הרישיון. 

אסור להחזיק בכלב אלא אם כן חוסן.

 

 

יש לחסן את הכלב חיסון נגד כלבת אחת לשנה.

אגרות על רישיון לכלב תקנות הכלבת (רישוי וחיסון), תשל"ד-1974 תקנה 5(א) בעליו של כלב ישלם עבור רישיון המונפק מהרשות המקומית אגרה בסך 372 ₪.במידה והכלב מעוקר/מסורס – אגרה בסך 53.5 ₪.
אגרות על חיסון כלבת תקנות הכלבת (רישוי וחיסון), תשל"ד-1974 תקנה 5(ב) בעליו של הכלב ישלם עבור חיסון כלבת אגרה בסך372 ₪.

במידה והכלב מעוקר/מסורס – אגרה בסך 53.5 ₪.

 

תקיפת כלב

נושא מקור משפטי סעיף פירוט
 פיצויים על נזק גוף כתוצאה מתקיפת כלב פקודת הנזיקין סעיף 41(א) במידה ואדם נתבע על נזק גוף שנגרם לאדם אחר ע"י הכלב – חייב הבעלים של הכלב לפצות את הניזוק, גם אם הוא לא התרשל, אלא אם כן:

 1. האדם שנפגע התגרה בכלב.
 2. האדם שנפגע תקף את הבעלים של הכלב או את קרוביו.
 3. האדם שנפגע הסיג גבול למקרקעין של הבעלים של הכלב.