05/05/2015

Tags:

 רשות הטבע והגנים נותנת היתרים לשימוש בכלבים בציד, לצורך "איתור חיות הבר", כלשון ההיתרים. השימוש בכלבים נעשה באמצעות השחרור שלהם באזורי המחיה של חיות הבר, והתוצאה היא שבמקרים רבים הכלבים לא "מסתפקים" באיתור של חיות הבר, אלא גם רודפים אחריהן ותוקפים אותן (ומותקפים על ידן, מתוך הגנה עצמית).

חוק צער בעלי חיים אוסר באופן מפורש על מעשים אלו, שמהווים הלכה למעשה שיסוי של בעלי חיים אלו באלו.

הגורמים הרשמיים שעוסקים באכיפת ההגנה על בעלי חיים בישראל הבהירו שמדובר בתופעה אכזרית ובלתי חוקית: השר והמשרד להגנת הסביבה (שממונים על החוק להגנת חיית הבר); ומשרד החקלאות (שממונה על חוק צער בעלי חיים). ובכל זאת – רשות הטבע והגנים ממשיכה לתת היתרים אלו.

לתנו לחיות לחיות הגיעו דיווחים קשים מאוד על המתרחש באירועי ציד אלו. על פי הדיווחים, הכלבים וחיות הבר תוקפים אלו את אלו ללא רחם, לעיתים עד כדי הריגת האחד את השני.

בעתירה, דורשת תנו לחיות לחיות שרשות הטבע והגנים תחדל מלתת היתרים אלו לשימוש בכלבים בציד, ושהתקנה על פיה ניתנים ההיתרים תשונה באופן שיבהיר שהדבר אסור.

מעמותת תנו לחיות לחיות נמסר: "לצערנו, אנו נאלצים פעם נוספת להגיש עתירה לבג"צ נגד רשות הטבע והגנים, גוף שאמור להגן על בעלי החיים אבל בפועל במקרים רבים מגן דווקא על הפגיעה בהם ומאפשר אותה. הפרקטיקה של שימוש בכלבים בציד היא אכזרית, אלימה ובלתי חוקית, כפי שהבהירו גם המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות. העדויות והמראות שהגיעו אלינו בהקשר זה הם מזעזעים ואלימים מאוד, וקשה להאמין שרשות הטבע והגנים ממשיכה לתת היתרים לכך ולהגן על פרקטיקה שהיא כל כך אכזרית."