07/10/2011

1. כלבים, חתולים, צפרים ארנבות ובעלי חיים ממשפחת המכרסמים שאינם חיות בר, עד שניים במספר מכל סוג, המגיעים יחד עם בעליהם (כמטען אישי) – פטורים מרשיון (היתר) וטרינרי בכתב מאת מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, כאשר:
א. הם מלווים בתעודת בריאות שהוצאה, במהלך 7 ימים לפני מועד היבוא, ע"י רופא וטרינר ממשלתי בארץ המוצא, המעידה כי בעלי חיים אלה נבדקו ונמצאו בריאים וחופשיים ממחלות מדבקות, והיא מלווה בהצהרה של הבעלים כי בעלי החיים היו ברשותו לפחות 90 יום לפני הבאתם לישראל.
ב. כלבים או חתולים חייבים גם באישור כי הם חוסנו נגד כלבת למעלה מ- 30 יום אך לא יותר משנה לפני צאתם לישראל
ג. לא תותר הכנסת כלבים וחתולים שהם מתחת לגיל החסון (3 חודשים). יבוא בעלי חיים כמטען אישי מחייב העברת הפרטים הבאים למשרד השירותים הווטרינריים בבית-דגן (פקס 9688963-03) – לפחות 48 שעות לפני הגעתם: שם הבעלים, סוג בעל החיים, גילו, מס. טיסה ומועד הגעה משוער. על פי רוב לא יידרשו בעלי-חיים המגיעים בריאים ועם התיעוד הנדרש, לתקופת הסגר בארץ.

2. כלבים, חתולים, צפרים, ארנבות ומכרסמים יותר מאשר שניים מכל סוג, או כאלה המגיעים ללא לווי הבעלים וכן בעלי חיים אחרים, המגיעים עם או ללא בעליהם, חייבים ברשיון (היתר) בכתב מאת מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות.בקשה בכתב לקבלת רשיון תוגש, ע"י תושב ישראל בצרוף דמי אגרה, לא פחות מעשרה ימים לפני המועד המתוכנן של צאת בעלי החיים מארץ המוצא לישראל.בבקשה יש לציין:א) סוג בעה"ח; ב) גזע; ג) מין; ד) גיל; ה) מועד משוער של בואו ארצה; ו) ארץ המוצא; ז) פרטים נוספים.
את הבקשה יש להפנות אל:
מנהל השירותים הווטרינריים עבור רופא וטרינר ראשי ליבוא ויצוא, משרד החקלאות ת.ד. 12 בית דגן 50250, טל. 9688986-03 או פקס 9688963-03 או, 9605194-03 .
בגוף הרשיון (היתר), באם יינתן, יפורטו התנאים והדרישות המיוחדות לגבי הייבוא של בעלי-החיים המבוקשים.

3. הכנסת חיית בר וכל חיה שאין טבעה לחיות במחיצתו של אדם, ללא קשר למוצאה, חייבת בנוסף באישור מראש בכתב מטעם רשות שמורות הטבע,
רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים, מיקוד: 95463. טלפון: 5005463-02, פקס: 5005459-02.

4. יבוא קופים מכל סוג שהוא, אסור.

5. יבוא סוסיםבקשה לייבוא סוסים תוגש לפחות 60 יום לפני מועד היציאה המתוכנן כדי לאפשר ביצוע בדיקות ודרישות אחרות בארץ המוצא.

6. הסגר (קרנטינה) – בעלי חיים, המיובאים לישראל שלא ביבוא אישי יוכנסו להסגר בתחנת הסגר ממשלתית לתקופה של 8 ימים או כפי שיורה המנהל.

7. החזרת או השמדת בעלי חיים – בעלי חיים אשר יגיעו לישראל ללא מסמכים כנ"ל יוחזרו על חשבון הבעלים לארץ מוצאם או יושמדו כחוק. למעט מאוקיאניה, בריטניה, יפן וקפריסין, כלבים כאלה חייבים בחסון כנגד כלבת בתוך 5 ימים ממועד יבואם.D:IMPORTTOUR.HEB
ש.ו. 243 (ה’)